mentiuni legale

Site-ul internet https://ro.chryso.comwww.chryso-group.com (desemnat sub denumirea « Site-ul ») este proprietatea societ??ii CHRYSO SAS, societate pe ac?iuni simplificat? cu capitalul de 403.665 euro ?i cu sediul situat la adresa 19, place de la Résistance, 924450 Issy les Moulineaux, înmatriculat? în Registrul Comer?ului ?i al Societ??ilor din Nanterre cu num?rul B 964 200 497. Accesul la aceste Site precum ?i utilizarea con?inutului s?u sunt supuse condi?iilor expuse mai jos.. Prin accesarea ?i navigarea pe site se accept? f?r? rezerve aceste condi?ii.
" Prestatarul care asigur? stocarea direct? ?i permanent? este societatea Inov-Agency: 51-53 rue de l'Alcazar -59000 Lille.
www.inov-agency.com
Crea?ia grafic? ?i integrarea portalului Internet au fost încredin?ate societ??ii Inov-Agency. 

Continutul site-ului – Exonerarea de raspundere
Informa?iile care figureaz? pe Site sunt puse la dispozi?ie de c?tre CHRYSO cu titlu indicativ. CHRYSO se str?duie?te ca informatiile continute de acest Site sa fie cat mai actuale. CHRYSO este ?inut? doar la asumarea unei obliga?ii de mijloace cu privire la informa?iile puse la dispozi?ia persoanelor care acceseaz? Site-ul. În m?sura în care CHRYSO a efectuat toate demersurile apropriate pentru a asigura fiabilitatea ?i exhaustivitatea informa?iilor con?inute pe Site, CHRYSO nu poate fi tras? la r?spundere din cauza erorilor, a omisiunilor sau pentru rezultatele care au putea fi ob?inute pe baza utiliz?rii acestor informa?ii. Ïn mod special, utilizarea hyperlink-urilor poate conduce la consultatea de c?tre utilizator a altor site-uri internet pentru a avea acces la informa?ie, CHRYSO neavând nici un control asupra acestor site-uri. În consecin??, utilizatorul recunoa?te c? utilizeaz? aceste informa?ii sub r?spunderea sa exclusiv?. Site-ul nu este un site de e-commerce. : informa?iile cae figureaz? nu ar putea fi considerate ca fiind o propunere de vânzare sau de cump?rare. Se poate ca totalitatea  produselor, a procedeelor ?i a programelor prezentate pe site s? nu fie propus? în toate ??rile.

Proprietatea intelectuala
Structura general? precum ?i programele de calculator, textele, imaginile animate sau nu, sunetele, know-how-ul, desenele, crea?iile grafice, bazele de date ?i în general toate celelalte elemente care compun Site-ul sunt proprietatea exclusiv? a societ??ii CHRYSO. Orice reprezentare ?i / sau reproducerea total? sau par?ial? a Site-ului prin intermediul oric?rui procedeu, f?r? autoriza?ia expres? a societ??ii CHRYSO este interzis? ?i ar constitui o falsificare pedepsit? de c?tre articolele L.335-2 ?i urm?toarele din Codul propriet??ii intelectuale. M?rcile ?i logo-urile ce apar pe Site sunt proprietatea societ??ii CHRYSO sau a ter?ilor. Orice utilizare, reproducere total? sau par?ial? a acestor m?rci ?i / sau a acestor logo-uri este interzis?, în baza articolului L.713-2 din Codul propriet??ii intelectuale, f?r? autoriza?ia prealabil? ?i expres? a societ??ii CHRYSO sau a ter?ului titular al dreptului de marc?. 

Hyperlink-uri c?tre alte site-uri
Site-ul este susceptil s? con?in? hyperlink-uri c?tre alte site-uri internet, în special c?tre site-urile partenere ale societ??ii  CHRYSO. Instalarea acestor hyperlink-uri a f?cut obiectul unei autoriza?ii prealabile ?i exprese. Orice creare de hyperlink c?tre Site este supus? autoriza?iei prealabile ?i exprese a societ??ii CHRYSO. Aceast? autoriza?ie va putea fi retras? în orice moment de c?tre societatea CHRYSO, f?r? ca aceasta s? fie obligat? s? justifice decizia sa de retragere.  

Prelucrearea datelor peronale
IÎn conformitate cu dispozi?iile legii din 6 ianuarie 1978 cu privire la informatic?, la fi?iere ?i libert??i, prelucrarea automatizat? a datelor personale realizat? în urma utiliz?rii informa?iilor men?ionate pe Site a f?cut obiectul unei declara?ii adresate Comisiei na?ionale a informaticii ?i a libert??ilor  (CNIL), care a eliberat o confirmare de primire cu num?rul 1218416 pe data de 24 septembrie 2004. Utilizatorul  este informat în special despre faptul c? conform articolului 27 a legii relative la  informatic?, la fi?iere ?i libert??i din data de 6 ianuarie 1978, informa?iile comunicate de c?tre utilizator prin intermediul  formularelor prezente pe Site sunt necesare pentru a satisface cererea sa ?i sunt destinate societ??ii CHRYSO, care r?spunde de prelucrarea lor, în scopuri de gestiune administrativ?, comercial? ?i / sau de marketing. Informa?iile nominative cu privire la utilizator sunt destinate societ??ii CHRYSO ?i a partenerilor s?i ?i nu vor fi comunicate ter?ilor. CHRYSO pune în aplicare toate mijloacele destinate asigur?rii siguran?ei ?i a confiden?ialit??ii fi?ierelor nominative astfel constituite. Utilizatorul este informat c?, în momentul în care viziteaz? Site-ul, poate fi pus în func?iune un mecanism de urm?rire a naviga?iei, acest sistem permi?ând conservarea informa?iilor comunicate de c?tre utilizator timp de 24 de ore. Utilizatorul dispune de un drept de acces, de retragere ?i de modificare a datelor personale comunicate prin intermediul tehnicilor de urm?rire..Utilizatorul este informat de faptul c? dispune de un drept de acces ?i de modificare a datelor ce îl privesc adresându-se în scris societ??ii  CHRYSO (19, place de la Résistance - 92440 Issy-les-Moulineaux, France) sau trimi?ând un mail la contact@chryso.com. Cu toate acestea, societatea CHRYSO atrage aten?ia utilizatorului asupra existen?ei unor riscuri eventuale în ceea ce prive?te confiden?ialitatea datelor transmise prin re?eaua Internet. Utilizatorii Site-ului sunt ?inu?i s? respecte dispozi?iile legii cu privire la informatic?, la fi?iere ?i libert??i, înc?lcarea acesteia fiind pasibil? de aplicarea de sanc?iuni penale.  Ei trebuie sa se ab?in? în special, în ceea ce prive?te informa?iile nominative la care au acces, s? procedeze la orice colectare, la orice utilizare deturnat? ?i, în mod general, s? efectueze orice act susceptibil s? aduc? atingere vie?ii private sau reputa?iei persoanelor. 

Functionarea tehnica a site-ului – Absen?? de garan?ie
Site-ul este accesibil în mod normal 24h/24h ?i 7 zile/7. În caz de for?? major?, de dificult??i informatice, de dificult??i legate de structura re?elelor de comunica?ii sau de dificult??i tehnice, pentru motive de mentenan??, f?r? ca aceast? list? s? fie exhaustiv?, accesul total sau par?ial la Site va putea s? fie suspendat sau suprimat pe baza unei simple decizii luate de c?tre societatea CHRYSO. Pentru motive de mentenan?? ?i / ori pentru orice alt? decizie a societ??ii CHRYSO, va putea fi întrerupt accesul la Site. Site-ul este susceptibil s? înregistreze modific?ri ?i evolu?ii f?r? ca acest lucru s? necesite nici un fel de notificare. Vizitatorul Site-ului recunoa?te c? dispune de competen?a ?i de mijloacele necesare pentru a putea accesa ?i utiliza acest Site. El recunoa?te c? a verificat c? configura?ia sa informatic? nu con?ine nici un virus ?i c? aceasta este în perfect? stare de func?ionare. 

Atribuirea competen?ei
Con?inutul Site-ului este supus legii franceze, cu excep?ia regulilor sale cu privire la conflictele de lege. Ca atare, este supus regulilor de fond ?i regulilor de form? prev?zute de legea francez? ?i con?inutul s?u va fi apreciat doar de c?tre jurisdic?ia francez?, singura competent? în acest domeniu.